×

Fel

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but 2005/km2005 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but myfolder is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

{gallery}2005/km2005{/gallery}

FBS värnar om vår unika skärgårdsmiljö och uppmanar alla att göra detsamma. Kontakta gärna FBS miljöansvarig (se kontaktpersoner) med idéer och förslag inom detta ämne. Kom också med synpunkter på saker som inte är bra så att vi kan bli bättre. Se även miljörelaterade länkar längre ner på denna sida.

Instruktioner för användning av sugtömningsstationen "Caddy":

Caddy kommer att husera i den högra boden nere vid vändplan. Skylt gällande sugtömningsstation sitter på dörren. Nyckeln för att komma in i boden är densamma som till klubbhuset, bommen, mastkran. Använder man Caddy så tar man även på sig ett renhållningsansvar av Caddy vilket innebär att man städar Caddy efter användning.

Detaljer av Caddy:

Tanken rymmer 90 liter vätska.

Tömning av septiktank:

För i munstycket i däcksanslutningen. Med en däcksanslutning med ISO 8099 standard sitter det helt tätt och man kan vara en person som tömmer septiktanken.

Öpnna ventilen på munstycket

Öppna tillluftsventilen, här visad "öppen"

Använd pumphandtaget och pumpa. När septiktanken är tom så stänger man ventilen på munstycket. Tänk på att nu försöka pumpa upp allt kvarliggande vätska i slangen. Är man två (klart underlättande vid tömning) så håller man slangen högt och munstycksventilen öppen och pumpar upp allt kvarvarande vätska upp i Caddys tank. När man vet att slangen är tom på septiktanksvätska så kan man hålla ner munstycket i vattnet och pumpa och på så sätt rengöra slangen. Töm sedan slangen på vätska via tidigare föreslaget sätt. En full slang med vätska blir både tung och bökig att hålla på med.

Tömning av Caddy:

Ställ Caddy på någon sida av våra torrdass.

 

Anslut den i boden hängande slangen i kopplingen på ovansidan på Caddy.

För ner den andra änden i något av tömningsavloppen på baksidan av vårt dass.

Stäng tilluftsventilen, här visad i stängt läge.

Öppna ventilen på munstycket.

Pumpa nu upp ett övertryck i tanken och när trycket blir tillräckligt så kommer det att trycka iväg innehållet i tanken till dasset. Observera att det kommer att pysa lite luft ifrån tanken medans man pumpar när trycket är högt men detta är helt normalt då trycket är högt. När det inte finns någon vätska kvar (blir alltid lite kvar) så faller övertrycket.

Tag bort slangen från kopplingen på Caddy och håll slangen högt så att all kvarvarande vätska rinner ner i dasset. Grö rent slangen och häng tillbaka i boden.

Stäng ventilen till munstycket

Rengör Caddy och ställ tillbaka honom i boden.

 


Miljövettsregler för båtfolk 

 • Värna om allemansrätten. Komihåg både rättigheter och skyldigheter. Upplev och njut av natur- djur- och fågelliv.
 • Respektera andra människors anspråk på ostördhet. Tystnad, stillhet och mörker är en del av miljön.
 • Håll alltid husdjur under tillsyn – och kopplade iland.
 • Använd iordningställda eldplatser eller egen grill. Elda aldrig på berghällar.
 • Städa efter dig och andra. Ta med soporna hem eller till sopmajor – källsortera. Miljöfarligt avfall tas hem och lämnas på miljöstation.
  Använd i första hand toalett iland. Om båten har en vatten-toalett så skall båten ha septiktank med sugtömning. Använd vår mobila sugtömningsstation. Se anvisningar här ovanför hur den skall skötas och hanteras. Porta Pottis tömmer du på baksidan av våra toaletter.
 • Har du 2- takts utombordare – använd alkylatbensin och miljöanpassad olja. Motorn kan avge upp till 30 % oförbrända bränslerester. En liten minskning på gasen ger stor besparing.
 • Sköt om din motor så att den inte läcker olja. Lämna olja och filter på för det avsedd plats. Länspumpa inte slagvatten med oljespill – använd oljestrumpa i kölsvinet.
 • Använd godkända och miljövänliga bottenfärger och kemikalier. Använd inte mer än du behöver.
 • Rapportera oljeutsläpp och andra risker för miljö och sjöfart. Visa aktsamhet mot fiskeredskap och anläggningar.
 

Intressanta och viktiga hemsidor

www.kemi.se

Länk till Kemikalieinspektionens sida om båtbottenfärger

www.kemi.se

Lista på godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar i Östersjön 2018

www.hsr.se

Håll Sverige rent. Innehåller T.ex. info om blåflagg.

www.spi.se

Har mer information om alkylatbensin och oljor.

www.environ.se

Naturvårdsverket.

www.smf.su.se

Stockholms marina forskningscentrum. Info om vad som händer i våra vatten och hur de undersöks.

 

Miljön är det bästa vi har och vi lånar den bara en stund.

Ladda ner


Medlemskap

Medlemskap i FBS kan erhållas efter skriftlig ansökan ställd till Styrelsen. Det första året som medlem är ett prövoår och Styrelsen kan utan stöd av föreningsmöte (jmf FBS Stadgar, paragraf 2.6) utesluta medlem efter detta prövoår om den nya medlemmen inte i tillräcklig grad respekterat sällskapets stadgar och/eller ordningsföreskrifter.
Familjemedlemskap tillämpas inom FBS. Som medlem räknas alla familjemedlemmar, d.v.s. vuxna och barn folkbokförda på samma bostadsadress.

Arbetsplikt

Arbetsplikt är en skyldighet för medlem med båtplats. Arbetsplikten gäller vid ett tillfälle per 12 månadsperiod. Medlem har dock möjlighet att byta tid för arbetsinsatsen med annan medlem, skaffa ersättare alternativt betala befrielseavgift. Befrielseavgift skall betalas samtidigt som hamnavgiften för att möjliggöra planering av arbetsdagar. Förhöjd avgift debiteras medlem som försummat arbetsplikten eller korrekt betalning av befrielseavgift. Milersättning utgår inte vid medlems, eller ersättares, fullföljande av arbetsplikt.

Utträde

Utträde skall skriftligen anmälas till styrelsen. Den som efter påminnelse inte erlagt medlemsavgiften blir automatiskt utesluten. (FBS stadgar, paragraf 2.5). Den som bryter mot Sällskapets Stadgar och Ordningsföreskrifter kan uteslutas efter beslut vid ordinarie eller extra föreningsmöte. (FBS Stadgar, paragraf 2.6).

Avgifter

Avgifter för hamn, uppläggningsplats, vakt, plikt, m.m. beslutas på årsmötet och meddelas i FBS vårutskick samt på hemsidan. Medlems-, hamn- och befrielseavgift betalas senast sista januari för att möjliggöra optimal fördelning av båtplatser inför varje säsong.

Båtplats

Båtplats vid Kalvholmen förutsätter medlemskap i Sällskapet. Tilldelning av båtplats beslutas av styrelsen med Båtplatsansvarige som föredragande. I möjligaste mån sker detta från utgångspunkten att bryggorna skall utnyttjas så bra som möjligt med hänsyn tagen till båtstorlek och båtplatsens utformning. Boende i Finspångs kommun har företräde i båtplatskö.
Uppsägning av båtplats skall alltid ske så snart som möjligt. Om uppsägning sker efter det att årets båtplatsavgift erlagts men före 1 april återbetalas hela båtplatsavgiften. Om uppsägning sker mellan 1 april och 20 juni återbetalas 50% av båtplatsavgiften. Efter 20 juni sker ingen återbetalning.

Andrahandsutlåning av båtplatser är ej tillåten. Medlem som ej nyttjar sin plats under en hel säsong kan dock välja att låta Båtplatsansvarig hyra ut platsen till annan medlem. Om Båtplatsansvarig kan hyra ut båtplatsen i andra hand så återbetalas 50% av båtplatsavgiften.  

Sällskapets hamn vid Kalvholmen saknar särskilda gästplatser. Eventuella gästande båtar ska alltid kontakta båtplatsansvarig eller hamnfogden för att om möjligt få tillfällig förtöjningsplats.

Vinteruppläggning

Ett begränsat antal båtar ryms för uppläggning på Kalvholmen. Endast båt som ägs av medlem kan komma i fråga för sådan vinterförvaring. Oavsett båtens typ och storlek skall den som vill ha sin båt vinterförvarad på Kalvholmen kontakta Båtuppläggningsansvarig.

Klubbstuga

Klubbstugan vid Sällskapets hamn på Kalvholmen är tillgänglig för medlemmar under hela året. Vattnet är bara anslutet under sommartid.

Nycklar

Nyckel är gemensam för klubbstuga, vägbom och mastkran kan erhållas mot depositionsavgift. Nyckel får ej lånas ut till obehörig. Medlem skall anmäla förlust av nyckel till kassören.

Föreningslokal

Sällskapet hyr föreningslokal i Finspång där styrelsens möten äger rum samt föreningens handlingar arkiveras och förvaras. Efter styrelsens godkännande kan medlem få tillfällig tillgång till lokalen.


Avfallshantering

Hushållsavfall

Hushållsavfall skall kastas i sopkärl och återvinningskärl placerade vid Campingens miljöstation. Följ skyltar från båthamnens vändplan.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter lämnas kvar inom FBS område eller på Campingens miljöstation. Det är varje medlems ansvar att ta med eget miljöfarligt avfall till sin hemmakommuns miljöstation. Som miljöfarligt avfall räknas bland annat batterier, målarfärger, oljor, glykol och glykolblandningar.

Grovsopor

Grovsopor får under inga omständigheter lämnas kvar inom FBS hamnområde eller på Campingens miljöstation. Det är varje medlems ansvar att ta med sådant avfall till miljöstation i hemmakommunen. Typiska grovsopor för båtägare är uppallningsvirke, båtdynor, ställningar och presenningar.

Toalettavfall

Tömning från Porta-Potti, skall ske i slamsugningsrör på baksidan av torrtoaletten. Toatömning från septiktank via bordsgenomföring kan ske genom användning av mobilt toatömningskärl. Detta kärl ska tömmas i slamsugningsrör på baksidan av torrtoaletten omedelbart efter användande. Följ anvisningar för mobilt toatömningsskärl.

Övrigt avfall

Övrigt återvinningsbart hushållsavfall såsom glasflaskor, tidningar, hårdplast samt metallförpackningar skall kastas i särskilda kärl vid Campingens miljöstation.


Båtplats


Båtplats

Båtägare disponerar normalt båtplats under tiden 15 april till 1 november. Styrelsen kan vid behov anpassa hamnens öppethållande för att tillgodose hamnanläggningens servicebehov. Sådan justering av öppethållande ska aviseras till berörda båtägare i god tid före planerad ändring.

Serviceplats vid brygga C får utnyttjas under korta stunder i samband med reparation av båt eller då behov av närhet till land föreligger. Båten får vid dessa tillfällen inte lämnas obemannad.

Regler för båtplats

• Båt skall förtöjas enligt FBS anvisningar
• Båt skall vara minst ansvarsförsäkrad
• Det är ej tillåtet att låna eller hyra ut båtplats i andra hand
• Vid byte av båt skall detta skriftligen anmälas till båtplatsansvarig

Permanenta installationer av trappstegar, mattor och dylikt vid båtplats får ej förekomma. I princip skall eventuella hjälpmedel för embarkering vara kopplade till båt. Kontakta din bryggvärd för att komma överens om en bra lösning om du har svårt att äntra din båt. Om du upptäcker brister på din "egen brygga" eller någon annanstans, bör du själv försöka åtgärda felet eller meddela bryggvärden. Dennes telefonnummer och namn finner du på tavlan vid din brygga. Du bör vara denne behjälplig i arbetet.

Jollar

Jollar skall förvaras på angiven plats och vara märkta med ägarens namn och medlemsnummer. Eventuellt kan jolle förvaras på egen båt om detta inte inkräktar på närliggande båtplatser eller hindrar andra båtars manöverutrymme. Vintertid får jollar ej förvaras vid stranden (gäller även jolleramp mellan bryggorna).

Vinteruppläggning

Utplacering av vaggor och pallvirke för vinteruppläggning får ske tidigast sista helgen i september. Vinterupplagda båtar skall vara sjösatta eller bortforslade senast den 15:e maj. Tillhörande vaggor och pallvirke skall förvaras på avsedd plats senast den 15:e maj. Båttrailers skall vara avlägsnade från området senast den 1:e juni. Vid tillfällig uppställning av trailer ger hamnfogde tillstånd och direktiv.


Färskvatten

Färskvatten får endast användas till dricksvatten samt till hushållsbehov.

Sjösättningsramp

Sjösättningsramp får användas fritt av föreningens medlemmar. Icke medlemmar får använda rampen mot en avgift enligt anslag vid rampen. Sjösättningsramp används alltid på egen risk.

Förtöjningsanvisning vid Y-bom

Båten skall vara förtöjd vid Y-bommen, inte fastbunden. Detta innebär att båten skall flyta fritt mellan Y-bommarna, utan att hugga i bryggan. Tågvirket skall ej vara hårt inspänt.
Båten kan förtöjas med för eller akter mot bryggan. Vid förtöjning med fören mot bryggan skall två förlinor läggas från Y-bommens innersta ögla, genom båtens halkipar och knopas fast i båtens pollare, knap eller förtöjningsring. Båten skall ligga förtöjd med ett avstånd till bryggan om 40-50 cm. Två aktre linor läggs på motsvarande sätt från Y-bommens yttre ögla till båtens aktre pollare eller knap. Linan läggs så slak att båten kan flyta ut 10-20 cm. Kontrollera att fendrarna hänger i rätt höjd. 

Tågvirke/lina som används vid förtöjning skall ha en hög draghållfasthet och vara motståndkraftig mot nötning, ryck och solljus. Använd tågvirke/lina med en brottgräns motsvarande båtens vikt. En tre tons båt förtöjs med 16 mm lina av kvalitet, långfibrig polyester. Skadat tågvirke skall genast bytas ut. Fjäder eller ryckdämpare rekommenderas för akterlinor. Förlinor skall dock alltid vara försedda med fjäder eller ryckdämpare Lina får ej läggas ”glidande” igenom Y-bomsöglan. Tågvirket skall knopas fast i Y-bommen, alternativt med skruvschackel och spetskaus av stål. Förtöjningshakar skall vara försedda med spärr, vanliga karbinhakar är inte tillåtna vid båtförtöjning. Förtöjningsfjädrar av stål skall alltid vara säkrade.  Båtägaren ansvarar själv för att förtöjningsmaterialet plockas bort på hösten i samband med att båten lämnar hamnen. 

En bra förtöjning minskar skaderisken på våra bryggor, Y-bommar och inte minst på andra medlemmars båtar. 

Förtöj alltid för storm när båten lämnas utan uppsikt!

Klubbstuga och hamnområde


Regler för klubbstuga

• Stugan är tillgänglig under hela året.
• Stugan har endast sommarvatten.
• Medlem som utnyttjar stugan ansvarar för städning och ordning innan stugan lämnas.
• Stugan skall vara låst när den ej används.
• Hundar, katter eller andra pälsdjur får ej vistas i klubbstugans samtliga lokaler.
• Bastu och dusch får utnyttjas av medlemmar men bastun är ej bokningsbar. Medlem som utnyttjar dusch och bastu ansvarar för dess städning och ordning.
• Hänsyn skall visas så runtomkring varande ej störs.

Regler för hamnområde

• Hundar och katter ska hållas kopplade inom hamnområde och fastighet.
• Fordon får ej parkeras på vändplats eller på vägren till och från vändplats.
• Övernattning på hamnanläggningens parkeringsplats i husvagn eller husbil är endast tillåten under perioden 1 november till 15 maj och gäller endast för medlemmar som har båt vinterförvarad i Kalvholmen.
• Båtbottentvätt är ej tillåten i hamnområdet. 

Mastkran

Mastkran

Regler för mastkran
• Mastkran får användas av föreningens medlemmar
• Mastkran används på egen risk
• Gå ej under hängande last
• Kran och stege skall vara låst då de ej används. Nyckel till mastkran är densamma som till klubbstuga.

 

Finspång 2019-09-11


Styrelsen
Finspångs Båtsällskap

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se