Inbjudan till Harrys Race lördagen och söndagen 9-10 september 2023

Finspångs Båtsällskap FBS har nöjet att inbjuda till kappsegling för enskrovs- och flerskrovsbåtar enligt SRS. 
Seglingen, som ingår i ÖDSF Skärgårdscupen 2023 sker som en tvådagars tävling med start och slutmål vid Korsholmarna i den inre delen av Finnfjärden. Mål och startplats ute i skärgården i farleden öster om Väggö. Övernattning i Långholmsviken på Ämtö. Bastun är bokad 18-24.

Resultatberäkning enligt lågpoängsystem, vid lika poäng efter två seglingar avgör den sammanlagda korrigerade tiden. Segelföring får ändras i samband med anmälan (avser flygande segel, tidigare benämnda ”undanvindssegel”). En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett s.k. ”shorthanded” SRS-tal enligt båttypens mätbrev eller eget mätbrev utfärdat av Svenska Seglarförbundet.

Två startgrupper med indelning efter grund-SRS. Gruppindelning meddelas på skepparmötet. Ett förenklat start- och målförfarande gäller vid denna tävling.

Skepparmöte på lördagen kl. 10.00 vid klubbstugan på Kalvholmen. Beräknad första start: ca 11:50.

Anmälan görs till kappseglingskommittén via mail senast torsdag 7/9. Vi löser efteranmälningar också men föranmälan är önskvärt för ett förenklat sekretariat. Alternativt till skepparmötet så ansluter man direkt till startområdet vid Korsholmarna i den inre delen av Finnfjärden.

Priser utdelas till de tre först placerade båtarna.

Starttider m.m. meddelas på skepparmötet.

Startavgift 150 kr.
Betalning sker till FBS swish-konto 1233352382, alt FBS bankgiro 5013-7645

Anmälan till Patrik Randmäe

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

070-370 77 82


Seglingsföreskrifter för Harrys Race
 

1 Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S1 samt ev. klassregler för varje båttyp och SRS-reglerna. Dock gäller ett förenklat start- och målförfarande vid denna tävling (se rubrik 9 nedan)

1.2 En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-tabellen eller SRS-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel (tidigare benämnda ”undanvindssegel”) får anmälas utan sådana segel. Detta ska ha anmälts senast i samband med registreringen före skepparmötet.

1.3 En båt med högst två personers besättning får kappsegla som ”shorthanded”. Anmälan om detta görs senast i samband med registreringen före skepparmötet. KSR-regel 52 Handkraft, gäller ej för en båt som anmälts som "shorthanded", dessutom kan man använda ett SRS-tal för "shorthanded kappsegling" i enlighet SRS-regeln A.6.1e) eller A.6.2e).

1.4 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

1.9 En tävlande på en båt som kappseglar, d.v.s. från dess varningssignal tills dess båten gått i mål, ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.10 Tävlingen genomföres med två delseglingar. Resultatberäkning enligt lågpoängsystemet KSR Appendix A4 med undantag för lika poäng efter två seglingar. Då placeringen avgörs av den sammanlagda korrigerade tiden.

2 Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande organisationen accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Båt som på något sätt avviker från grundstandard enligt båtdatabladet eller ej finns med i senaste SRS-tabell skall uppvisa SRS-mätbrev för att få delta.

3 Anmälan

3.1 Anmälan görs till kappseglingskommittén via mail senast torsdag 7/9. Vi löser efteranmälningar också men föranmälan är önskvärt för ett förenklat sekretariat. 

3.2. Anmälan skall innehålla uppgifter om skepparens namn, telefonnummer, båtklubb, båttyp, (ev. båtnamn) SRS-tal och segelnummer och SRS-mätbrev om sådant är uttaget.

3.3 Det finns även möjlighet att ansluta med anmäld båt direkt till startområdet vid Korsholmen, detta måste dock meddelas till kappseglingskommittén före skepparmötet.

4 Meddelanden

Eventuella meddelanden till deltagarna sker muntligt på skepparmötet. Under pågående kappsegling kan mobiltelefon användas för meddelanden.
Båt som avbryter kappseglingen måste meddela detta till sekretariatet.

5 Ändringar i seglingsföreskrifterna

Eventuella ändringar i seglingsföreskrifterna meddelas muntligt på skepparmötet.

6 Signaler som visas i land

Inga signaler visas från land.

7 Gruppindelning

Två startgrupper med indelning efter grund-SRS.

8 Tider för kappseglingen

Skepparmöte kl 10.00 utanför klubbstugan vid Kalvholmen.  Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång på samma plats som skepparmötet.

9 Startprocedur

Förenklad startprocedur enligt nedan används, (inga synliga signaler)
Minuter före
startsignalen       Synlig signal          Ljudsignal          Betydelse

5                            -                            En                      Varningssignal
0                            -                            En                      Startsignal

Efter första gruppens förberedelsesignal skall båtar från senare startgruppen hålla väl undan för första startgruppens båtar. Starten hanteras normalt från en av tävlingskommitténs båtar. Då det kan hända att denna båt är själv deltager i tävlingen är det viktigt att alla startande hjälps åt att kontrollera ev. tjuvstartande båtar.

Första båt i mål får agera målfartyg och notera målgångstider på efterföljande båtar, denna roll övertas av båt från tävlingskommittén när en sådan båt gått i mål.
(se även 14 Målgångskort nedan)

10 Banområde

Kappseglingarna genomförs i farvattnen i S:t Annas skärgård

11 Banan - startlinjen - Mållinjen

• Om möjligt används bana enligt nedan (Bana A).
• Exakt bansträckning bestäms dock på lördagsmorgonen med hänsyn taget till gällande vindprognos och meddelas först på skepparmötet.
• Start- och målförfarande beskrivs på skepparmötet.
• Banlängd ca: 15 – 20 M.
• På söndagen seglas banan i motsatt riktning. Startbojen från lördagen utgör då målboj vilken ska rundas helt nära S och V.

Standardbana: Bana A (Banskiss finns tillgänglig vid skepparmötet, se även skisser i Appendix 1 nedan)

- Markering 1. Startlinjen är en enslinje som utgörs av den tänkta förlängning västra långväggens på båthuset vid land på Korsholmen. Boj utmed enslinjen med FBS:s flagga, utgör yttre begränsning.
- Markering 2. S och O om röd prick NO om Andskär.
- Markering 3. O och N om grön prick S om Ådkobb.
- Markering 4. V och S grön prick SV om SV Stenholmen.
- Markering 5. V och S om liten ö N om Skällö.
- Markering 6. O och N om grön prick SV Stenholmen.
- Markering 7. Mållinjen utgörs av av en grön prick O om Väggö N om Håskö. Pricken rundas helt nära O och S.

Tumregel: Dag 1 motsols rundning av märken, förutom målprick som rundas medsols.  Dag 2 medsols rundning, förutom pricken vid Ådkobb som alltid rundas motsols.

12 Avkortning av banan

Beroende på väderförhållanden kan banan komma att förändras. Villkoren för detta meddelas på skepparmötet. Dock bör uppmärksammas redan nu, att första båt vid märket för ev. avkortning, skall meddela tävlingsledningen vilken bana den enligt villkoren ska segla.

13 Tidsbegränsning

Någon egentlig maximitid existerar inte utan varje skeppare väljer att fullfölja eller att avbryta kappseglingen. Den som går i mål efter att sekretariatsbåten stängt rapporterar själv sin egen målgångstid via sitt målgångskort. Meddela tävlingsledningen snarast vid avbruten segling.

14 Målgångskort (skepparförsäkran)

För samtliga deltagande skall ett målgångskort fyllas i med så korrekt målgångstid som möjligt (egen målgångs tid, samt om båt före och efter) Efter målgången inlämnas målgångskortet snarast till tävlingsledningen. Uppgifterna på målgångskortet används för/som kontroll av din och andras placering.

15 Protester

Protester ska skrivas på blankett som finns hos kappseglingskommittén och inlämnas till densamma inom protesttiden. Protesttiden är 30 minuter och börjar då den tävlande fått rimlig tid att segla in från banan. Tid och plats för protesthandling meddelas muntligt till berörda parter efter protesttidens utgång.

16 Priser och prisutdelning

Prisutdelningen sker snarast efter protesttiden utgång på samma plats som skepparmötet. Priser utdelas till de tre först placerade båtarna. 

17 Tävlingskommitté

Patrik Randmäe   070-370 77 82  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Emilien Souleman  0703-781803
Peo Edberg         072-740 06 58 

Startlinje dag 1 är en enslinje som utgörs av den tänkta förlängningen av västra långväggen på båthuset vid land på Korsholmen. Boj utmed enslinjen med FBS:s flagga, utgör yttre begränsning.

Mållinje dag 1 ligger mellan grönprickarna, och kappseglande båtar skall göra en tydlig 90 graders sväng runt norra grönpricken så att målbåten och bakomvarande båtar tydligt ser när man "korsar" mållinjen. Målgångsmärket skall tas medsols d.v.s S och O om grön prick.

Startlinje dag 2 bildas av en enslinje mellan grönpricken och en fågelskyddsskylt på berget vid Väggö. Grönpricken räknas som startmärke.

 

Mållinjen dag 2 utgörs av startbojen och en tänkt linje medföljande Finnfjärdens sträckning inåt. Kappseglande båtar skall göra en tydlig 90 graders sväng runt grönpricken så att målbåten och bakomliggande båtar tydligt ser när man "korsar" mållinjen. Målgångsmärket skall tas medsols S och V om målboj.

 

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se