Stadgar för Finspångs Båtsällskap

Sällskapet bildades den 8 april 1976 och har sin hemort/verksamhetsområde i Finspång med hemmahamn på Kalvholmen, St: Anna Söderköping och är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar främst inom Finspångs kommun. Stadgarna antagna den 9 mars 1977. Reviderade 14 mars 2003 samt 23 mars 2018.

§ 1 Ändamål

Sällskapet är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Sällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Sällskapet arbetar mot dessa mål genom att:

• bedriva ungdoms- och familjeverksamhet i olika former för att utveckla kunskaperna om båtsport och sjösäkerhet
• utbilda medlemmarna inom sjösäkerhet, miljö och gott sjömanskap
• bedriva kappseglingsverksamhet och i övrigt uppmuntra sjöidrott
• anordna eskadrar och andra gemensamma arrangemang för medlemmarna i skärgårdsmiljö
• driva sällskapets verksamhet på ett effektivt sätt genom att ta tillvara medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser
• tillhandahålla säkra förtöjningsplatser för medlemmarnas båtar i syfte att medlemmarna ska kunna delta i sällskapets verksamhet
• skapa sådana förhållanden att klubbens hamn och verksamhet förblir långsiktigt hållbara

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till sällskapets ändamål.

2.2 Medlemskategorier

Medlemmar indelas i följande kategorier:

 1. enskilda vuxna medlemmar
 2. enskilda ungdomsmedlemmar
 3. familjer
 4. hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3. Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat sällskapet, kan på styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter

Medlem får utnyttja sällskapets anläggningar och utrustning samt delta i sällskapets verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av sällskapet disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 12.

2.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa sällskapets stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar sällskapets tillhörigheter är ersättningsskyldig.Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur sällskapets skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte erlagt fastställda medlemsavgifter eller ytterligare påförda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur sällskapet.

2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur sällskapet om medlem

 • motverkar sällskapets syften
 • skadar sällskapets intressen
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom sällskapet att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos Östergötlands Båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit sällskapet till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§ 3 Beslutande instanser

Sällskapets beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, extra föreningsmöte eller styrelsemöte.Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder sällskapet och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar perioden kalenderår.

§ 5 Medlemsavgifter

Samtliga medlemsavgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6 Betalning

Medlemsavgifterna skall vara sällskapet tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.Om medlemsavgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten

Förutom årsmöte kan extra föreningsmöte anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för möte.

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och avsändas minst 3 veckor före mötet per e-post eller alternativt via post.

7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 1 januari årligen skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare /rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner, framställan och förslag
 • Fastställande av budget innevarande verksamhetsår
 • Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val
 • Övriga frågor

7.5 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/3 av sällskapets medlemmar. Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.6 Rösträtt, beslut och val

Rösträtten är 1 röst per medlemskap. Rösträtt kan utövas av medlem, som fyllt 18 år och betalat gällande medlemsavgifter. Röstning med fullmakt medges ej. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och 6 övriga ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och 4 ledamöter väljs udda år och kassör, sekreterare och 2 ledamöter jämna år.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 2 gånger per år.Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 • Representera sällskapet.
 • Förvalta sällskapets egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.
 • Besluta om antagning av ny medlem.
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

§9 Firmateckning

Sällskapets firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör i förening. För löpande ärenden tecknar ordförande och kassör var för sig.

§ 10 Revisorer

Sällskapets verksamhet revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

Kassören skall överlämna erforderliga handlingar till revisorerna före den 1 februari. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmöte.

§ 11 Valberedning

Valberedningen bestående av 3 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och 1 suppleant väljes av årsmötet för en tid fram till nästa årsmöte. Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och lämna förslagen senast 4 veckor före årsmöte till styrelsen.
 • Aktivt söka lämpliga kandidater och arbeta för att sällskapets medlemmar deltar i nomineringsarbetet.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga nominerade.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 12 Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid sällskapets hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av sällskapet utfärdade bestämmelser.

§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte.

§ 14 Sällskapets upplösning

Förslag till sällskapets upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst ¾ majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med sällskapets kvarvarande tillgångar och handlingar.

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se