Blue Flower

Seglingsföreskrifter för Barösundsregattan

1 Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S1 samt ev. klassregler för varje båttyp och SRS-reglerna.

1.2 En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-tabellen eller SRS-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel (tidigare benämnda "undanvindssegel") får anmälas utan sådana segel. Detta ska ha anmälts senast i samband med registreringen före skepparmötet.

1.3 En båt med högst två personers besättning får kappsegla som ”shorthanded”. Anmälan om detta göres senast i samband med registreringen före skepparmötet.

KSR-regel 52 Handkraft, gäller ej för en båt som anmälts som "shorthanded", dessutom kan man (men behöver ej), använda ett SRS-tal för "shorthandedkappsegling" i enlighet SRS-regeln A.6.1e eller A.6.2e.

1.4 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

1.9 En tävlande på en båt som kappseglar ska ha på sig personlig flytutrustning, Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2 Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande organisationen accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Båt som på något sätt avviker från grundstandard enligt båtdatabladet eller ej finns med i senaste SRS-tabell skall uppvisa SRS-mätbrev för att få delta.

3 Anmälan

3.1 Anmälan sker senast 15 minuter före skepparmötet. Anmälan kan göras direkt på plats eller via telefon/e-mail till kappseglingskommittén (se nedan).

3.2. Anmälan skall innehålla uppgifter om skepparens namn, telefonnummer, båtklubb, båttyp, (ev. båtnamn) SRS-tal och segelnummer.

4 Meddelanden

Eventuella meddelanden till deltagarna sker muntligt på skepparmötet. Under pågående kappsegling kan mobiltelefon användas för meddelanden. Båt som avbryter kappseglingen måste meddela detta till sekretariatet.

5 Ändringar i segelföreskrifterna

Eventuella ändringar i seglingsföreskrifterna meddelas muntligt på skepparmötet.

6 Signaler som visas i land

Ordinarie startsignaler enl. KSR. Eventuell ändring av banans riktning. Se punkt 11.

7 Gruppindelning

Startfältet indelas i 2 till 3 grupper beroende på antalet anmälda deltagare.

Grupp 1 Signalflagga D
Grupp 2 Signalflagga E
Grupp 3 Signalflagga F

8 Tider för kappseglingen

Skepparmöte kl 10.00 på bryggan i Ämtöviken/Långholmsviken. Anmälan senast 15 minuter före skepparmöte.

Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång dock senast 19.00 på samma plats som skepparmötet.

Beräknade starttider:

Grupp 1 11.40
Grupp 2 11.50
Grupp 3 12.00

9 Startprocedur

Standardprocedur enligt KSR 26.

 

Minuter före startsignalen Synlig signal Ljudsignal Betydelse 
5 Klassflagga En Varningssignal
4 P flagga En Förberedelsesignal
1 P flagga tas ner En lång En minut
0 Klassflagga tas ner En Startsignal

Enskild återkallelse sker genom signalflagga X som visas efter ca 3 sek efter startsignal och en ljudsignal avges.

Allmän återkallelse sker genom att signalflaggan "1:a likhetstecknet" hissas ca 10 sek efter startsignal, åtföljt av två ljudsignaler.

Efter en grupps förberedelsesignal får ingen båt från senare startgrupper befinna sig i området de närmaste 100 m före och efter startlinjen.

10 Banområde

Kappseglingen sker i farleden norr om och runt Kättilö i Gryts skärgård.

11 Banan - Startlinjen - Mållinjen Se banskiss nedan.

För att få en tidsmässigt lagom lång segling finns tre olika banalternativ för olika väderförhållanden. Vilket banalternativ som gäller meddelas på skepparmötet. Se banskisser i slutet på dessa föreskrifter.

Observera att bansträckningen skiljer sig något från vad som gällt tidigare avseende rundning av Espskärs fyr och Gråholmarna.

Startlinjen är en enslinje som utgår från mitt på Långholmen vinkelrätt mot farleden österut mot Håskö. Linjen markeras med två orange stänger på Långholmen med en röd boj som yttre begränsning.

Bana 1 (19 nm): Gråholmarna, Bengtklev, Röda pricken och låga Baggholmen.

Banan seglas först söderut, förbi fyren Espskärsgrund, på valfri sida, O och S om Gråholmarna, sedan N och V om skäret Bengklev ( N 58 13 03 O 16 51 13)
V om Stångskär, Väster om Kättilö.
V och S om röd prick vid djupsiffra 5,6 ca 1,6 M väster om Häradskärs fyr. N 58 08 73 O 16 56 15
Öster om Kättilö, V och N om Skinnarholmen. N 58 12 75 O 16 54 15
S och O om liten ö 1 kabellängd SV Låga Baggholmen. N 58 12 70 O 16 57 27.
S och V om den sydligaste gröna pricken V Kråkmarö. Därefter direkt i mål.
Mållinjen är samma som startlinjen med en röd boj som yttre begränsning.

Bana 2 (16 nm):

Som bana 1, förutom att rundningen V och S om röd prick väster om Häradsskärs fyr utgår och ersätts med rundning V och S av ön Barnsö N 58 10 12 O 16 54 40.

Bana 3 (13 nm):

Som bana 2, men rundningen S och O om liten ö 1 kabellängd SV Låga Baggholmen utgår.

Ett skott skjuts vid första båts målgång. Signal blåses för övriga båtar.

12 Avkortning av banan

Någon egentlig avkortning av banan finns inte. Lämpligt banalternativ ( Bana 1,2 eller 3) utses av kappseglingskommitten beroende på aktuellt väderförhållande. Val av banalternativ meddelas på skepparmötet.

13 Tidsbegränsning

Någon egentlig maximitid existerar inte utan varje skeppare väljer att fullfölja eller att avbryta kappseglingen. Sekretariatet beräknas finnas på plats fram till ca 18:00, den som går i mål efter att sekretariatet stängt rapporterar själv sin egen målgångstid.

Meddela sekretariatet snarast vid avbruten segling.

14 Protester

Protester ska skrivas på blankett som finns hos kappseglingskommittén och inlämnas till densamma inom protesttiden. Protesttiden är 30 minuter och börjar då den tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan. Tid och plats för protestförhandling meddelas muntligt till berörda parter efter protesttidens utgång.

15 Priser och prisutdelning

Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång dock senast 19.00 på samma plats som skepparmötet.

Priser i form av graverade tennmuggar till de tre bäst placerade båtarna enligt SRS

Totalsegraren, båt med bäst korrigerade tid, erhåller en inteckning i Vandringspriset "Nya Skeppsklockan", som oavsett antalet inteckningar förblir sällskapets egendom. Priset förvaras i sällskapets klubbstuga vid Kalvholmen.

Plaketter delas ut till skepparen på varje startande båt.

16 Kappseglingskommitté

Björn Fredriksson 0734-186226 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Björn Gustavsson 0708-623660
Antti Jonsson 0702-768860
Bengt Österman 0730-768638

 

Startlinje och målområde:

 

 

Bana 1:

 

 

Bana 2:

 

 

Bana 3: