Inbjudan till Kalvholmsregattan lördagen 17 augusti 2019

Finspångs Båtsällskap FBS har nöjet att inbjuda till kappsegling för enskrovs- och flerskrovsbåtar enligt SRS. Medlemmar från alla klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet är välkomna att delta i tävlingen. Tävlingen, som ingår i ÖDSF Skärgårdscupen 2019, hålls i farvattnen utanför Kalvholmen och avgörs av två delseglingar på en triangelbana som seglas två varv.

Denna tävling är även ett klubbmästerskap för medlemmar i Finspångs Båtsällskap där själva klubbmästartiteln går till bäst placerade FBS medlem.

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR) Appendix S1 med tillägg av seglingsföreskrifter. Resultatberäkning enligt lågpoängsystem, vid lika poäng efter två seglingar avgör den sammanlagda korrigerade tiden. 
Segelföring får ändras i samband med anmälan (avser flygande segel, tidigare benämnda ”undanvindssegel”). En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett s.k. ”shorthanded” SRS-tal enligt båttypens mätbrev eller eget mätbrev utfärdat av Svenska Seglarförbundet. Deltagande båtar ordnas i startgrupper med indelning efter grund-SRS. Gruppindelning meddelas på skepparmötet.

Båtarna skall vara minst ansvarsförsäkrade och ansvarig person ombord ska vara medlem av en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

Skepparmöte kl. 10.00 utanför klubbstugan vid Kalvholmen. Första start ca. 11:40.
Anmälan görs till kappseglingskommittén (se nedan), eller direktanmälan senast 15 min. före skepparmötet.

Priser: Graverade tennmuggar utdelas till de tre först placerade båtarna. Vandringspris till klubbmästaren.
Nyttopris utlottas till någon av de som deltagit på båt eller i sekretariat. Prisbordet sponsras av Skeppa i Norrköping.

Startavgift 150 kr
Betalning sker till FBS swish-konto 1233352382, alt FBS bankgiro 5013-7645Seglingsföreskrifter för Kalvholmsregattan

1 Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S1 samt ev. klassregler för varje båttyp och SRS-reglerna.

1.2 En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-tabellen eller SRS-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel (tidigare benämnda ”undanvindssegel”) får anmälas utan sådana segel. Detta ska ha anmälts senast i samband med registreringen före skepparmötet.

1.3 En båt med högst två personers besättning får kappsegla som ”shorthanded”. Anmälan om detta görs senast i samband med registreringen före skepparmötet.
KSR-regel 52 Handkraft, gäller ej för en båt som anmälts som "shorthanded". Dessutom kan man använda ett SRS-tal för "shorthanded kappsegling" i enlighet SRS-regeln A.6.1e) eller A.6.2e).

1.4 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

1.9 En tävlande på en båt som kappseglar, d.v.s. från dess varningssignal tills dess båten gått i mål, ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.10 Tävlingen genomföres med två delseglingar. Banan seglas normalt två varv i varje delsegling. Resultatberäkning enligt lågpoängsystemet KSR Appendix A4 med undantag för lika poäng efter två seglingar. Då avgör den sammanlagda korrigerade tiden placeringen.

2 Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande organisationen accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Båt som på något sätt avviker från grundstandard enligt båtdatabladet eller ej finns med i senaste SRS-tabell skall uppvisa SRS-mätbrev för att få delta.

3 Anmälan

3.1 Anmälan sker senast 15 minuter före skepparmötet. Anmälan kan göras direkt på plats eller via telefon/e-mail till kappseglingskommittén (se nedan).

3.2. Anmälan skall innehålla uppgifter om skepparens namn, telefonnummer, båtklubb, båttyp, (ev. båtnamn) SRS-tal och segelnummer.

4 Meddelanden

Eventuella meddelanden till deltagarna sker muntligt på skepparmötet. Under pågående kappsegling kan mobiltelefon användas för meddelanden.
Båt som avbryter kappseglingen måste meddela detta till sekretariatet.

5 Ändringar i segelföreskrifterna

Eventuella ändringar i seglingsföreskrifterna meddelas muntligt på skepparmötet.

6 Signaler som visas i land

Ordinarie startsignaler enl. KSR.

7 Gruppindelning

Startfältet indelas i 1 till 3 grupper beroende på antalet anmälda deltagare.

Grupp 1 Signalflagga D
Grupp 2 Signalflagga E
Grupp 3 Signalflagga F

8 Tider för kappseglingen

Skepparmöte kl 10.00 utanför klubbstugan vid Kalvholmen. Anmälan senast 15 minuter före skepparmöte. Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång på samma plats som skepparmötet.
Beräknade starttider för första deltävling:

Grupp 1 11.40
Grupp 2 11.50
Grupp 3 12.00

Andra deltävlingen startar ca. 10 min efter det att sista båt från första deltävlingen gått i mål (sista båts målskott eller skott för uppnådd maxtid).

9 Startprocedur

Minuter före startsignalen Synlig signal Ljudsignal Betydelse
5 Klassflagga En Varningssignal
4 P flagga En Förberedelsesignal
1 P flagga tas ner En lång En minut
0 Klassflagga tas ner En Startsignal


Standardprocedur enligt KSR 26.

Enskild återkallelse sker genom signalflagga X som visas efter ca 3 sek efter startsignal och en ljudsignal avges. Allmän återkallelse sker genom att signalflaggan "1:a likhetstecknet" hissas ca 10 sek efter startsignal, åtföljt av två ljudsignaler. Efter en grupps förberedelsesignal får ingen båt från senare startgrupper befinna sig i området de närmaste 100 m före och efter startlinjen.

 

10 Banområde

Kappseglingen sker i vattnen runt Kalvholmen i Gropviken.

11 Banan

Startlinjen - Mållinjen. Se banskiss

Banan seglas normalt två varv. Startlinjen är en enslinje i nord-sydlig riktning söder om Kalvholmen, angiven av två ensmärken på land samt i syd begränsad av boj. Längst in i Gropviken (banans västra del) är en s.k. gate bestående av två gula bojar. Varje båt väljer fritt vilken boj man skall runda. Norra bojen rundas V och N om medans södra bojen rundas V och S om.

Mållinjen består av samma enslinje som startlinjen med begränsande boj i söder.
Ett skott skjuts vid första båts målgång och vid sista båts målgång alt. att maxtiden uppnåtts. Signal blåses för övriga båtar.
Banan kan komma att seglas i omvänd riktning. Ändring av banans riktning meddelas vid startplatsen med två ljudsignaler och signalflagga T senast 15 minuter före första start.
Beroende på väderförhållanden kan banan komma att avkortas enligt punkt 12 (se nedan).

12 Avkortning av banan

Avkortning av banan sker om första båt inte nått mållinjen eller dess förlängning senare än eller lika med 40 min efter starttiden för första startgrupp. Banan avkortas i så fall genom att banan endast seglas ett varv.
Avkortning av banan under pågående tävling meddelas genom två skott och signalflagga S hissas på land. Om tävlingsledningen beräknar att kappseglingen kommer att ta onödigt lång tid att genomföra kan redan innan start (före varningssignal) kan banan avkortas genom att banan endast seglas ett varv. Detta meddelas i så fall vid skepparmötet eller genom att signalflagga S hissas.

13 Tidsbegränsning

Maxtiden är 2 timmar per deltävling (räknat från starttiden från första startgrupp). Maxtidens utgång markeras med ett skott. Båt som ej hunnit i mål före maxtidens utgång skall på snabbast möjliga sätt ta sig i mål och kommer att erhålla poäng som om den seglat hela banan och slutat på sista plats. Meddela sekretariatet snarast vid avbruten segling.

14 Protester

Protester ska skrivas på blankett som finns hos kappseglingskommittén och inlämnas till densamma inom protesttiden. Protesttiden är 30 minuter och börjar då den tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan. Tid och plats för protestförhandling meddelas muntligt till berörda parter efter protesttidens utgång.

15 Priser och prisutdelning

Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång på samma plats som skepparmötet. Graverade tennmuggar utdelas till de tre först placerade båtarna. Vandringspris till klubbmästaren.
Nyttopris utlottas till någon av de som deltagit på båt eller i sekretariat.

16 Kappseglingskommitté

Tävlingskommittén FBS

Björn Fredricsson 0734-186226   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Christer Wikström 0705-246518
Lars Thulin 0703-741134
Emilien Souleman 0703-781803

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se