Ladda ner


Medlemskap

Medlemskap i FBS kan erhållas efter skriftlig ansökan ställd till Styrelsen. Det första året som medlem är ett prövoår och Styrelsen kan utan stöd av föreningsmöte (jmf FBS Stadgar, paragraf 2.6) utesluta medlem efter detta prövoår om den nya medlemmen inte i tillräcklig grad respekterat sällskapets stadgar och/eller ordningsföreskrifter.
Familjemedlemskap tillämpas inom FBS. Som medlem räknas alla familjemedlemmar, d.v.s. vuxna och barn folkbokförda på samma bostadsadress.

Arbetsplikt

Arbetsplikt är en skyldighet för medlem med båtplats. Arbetsplikten gäller vid ett tillfälle per 12 månadsperiod. Medlem har dock möjlighet att byta tid för arbetsinsatsen med annan medlem, skaffa ersättare alternativt betala befrielseavgift. Befrielseavgift skall betalas samtidigt som hamnavgiften för att möjliggöra planering av arbetsdagar. Förhöjd avgift debiteras medlem som försummat arbetsplikten eller korrekt betalning av befrielseavgift. Milersättning utgår inte vid medlems, eller ersättares, fullföljande av arbetsplikt.

Utträde

Utträde skall skriftligen anmälas till styrelsen. Den som efter påminnelse inte erlagt medlemsavgiften blir automatiskt utesluten. (FBS stadgar, paragraf 2.5). Den som bryter mot Sällskapets Stadgar och Ordningsföreskrifter kan uteslutas efter beslut vid ordinarie eller extra föreningsmöte. (FBS Stadgar, paragraf 2.6).

Avgifter

Avgifter för hamn, uppläggningsplats, vakt, plikt, m.m. beslutas på årsmötet och meddelas i FBS vårutskick samt på hemsidan. Medlems-, hamn- och befrielseavgift betalas senast sista januari för att möjliggöra optimal fördelning av båtplatser inför varje säsong.

Båtplats

Båtplats vid Kalvholmen förutsätter medlemskap i Sällskapet. Tilldelning av båtplats beslutas av styrelsen med Båtplatsansvarige som föredragande. I möjligaste mån sker detta från utgångspunkten att bryggorna skall utnyttjas så bra som möjligt med hänsyn tagen till båtstorlek och båtplatsens utformning. Boende i Finspångs kommun har företräde i båtplatskö.
Uppsägning av båtplats skall alltid ske så snart som möjligt. Om uppsägning sker efter det att årets båtplatsavgift erlagts men före 1 april återbetalas hela båtplatsavgiften. Om uppsägning sker mellan 1 april och 20 juni återbetalas 50% av båtplatsavgiften. Efter 20 juni sker ingen återbetalning.

Andrahandsutlåning av båtplatser är ej tillåten. Medlem som ej nyttjar sin plats under en hel säsong kan dock välja att låta Båtplatsansvarig hyra ut platsen till annan medlem. Om Båtplatsansvarig kan hyra ut båtplatsen i andra hand så återbetalas 50% av båtplatsavgiften.  

Sällskapets hamn vid Kalvholmen saknar särskilda gästplatser. Eventuella gästande båtar ska alltid kontakta båtplatsansvarig eller hamnfogden för att om möjligt få tillfällig förtöjningsplats.

Vinteruppläggning

Ett begränsat antal båtar ryms för uppläggning på Kalvholmen. Endast båt som ägs av medlem kan komma i fråga för sådan vinterförvaring. Oavsett båtens typ och storlek skall den som vill ha sin båt vinterförvarad på Kalvholmen kontakta Båtuppläggningsansvarig.

Klubbstuga

Klubbstugan vid Sällskapets hamn på Kalvholmen är tillgänglig för medlemmar under hela året. Vattnet är bara anslutet under sommartid.

Nycklar

Nyckel är gemensam för klubbstuga, vägbom och mastkran kan erhållas mot depositionsavgift. Nyckel får ej lånas ut till obehörig. Medlem skall anmäla förlust av nyckel till kassören.

Föreningslokal

Sällskapet hyr föreningslokal i Finspång där styrelsens möten äger rum samt föreningens handlingar arkiveras och förvaras. Efter styrelsens godkännande kan medlem få tillfällig tillgång till lokalen.


Avfallshantering

Hushållsavfall

Hushållsavfall skall kastas i sopkärl och återvinningskärl placerade vid Campingens miljöstation. Följ skyltar från båthamnens vändplan.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter lämnas kvar inom FBS område eller på Campingens miljöstation. Det är varje medlems ansvar att ta med eget miljöfarligt avfall till sin hemmakommuns miljöstation. Som miljöfarligt avfall räknas bland annat batterier, målarfärger, oljor, glykol och glykolblandningar.

Grovsopor

Grovsopor får under inga omständigheter lämnas kvar inom FBS hamnområde eller på Campingens miljöstation. Det är varje medlems ansvar att ta med sådant avfall till miljöstation i hemmakommunen. Typiska grovsopor för båtägare är uppallningsvirke, båtdynor, ställningar och presenningar.

Toalettavfall

Tömning från Porta-Potti, skall ske i slamsugningsrör på baksidan av torrtoaletten. Toatömning från septiktank via bordsgenomföring kan ske genom användning av mobilt toatömningskärl. Detta kärl ska tömmas i slamsugningsrör på baksidan av torrtoaletten omedelbart efter användande. Följ anvisningar för mobilt toatömningsskärl.

Övrigt avfall

Övrigt återvinningsbart hushållsavfall såsom glasflaskor, tidningar, hårdplast samt metallförpackningar skall kastas i särskilda kärl vid Campingens miljöstation.


Båtplats


Båtplats

Båtägare disponerar normalt båtplats under tiden 15 april till 1 november. Styrelsen kan vid behov anpassa hamnens öppethållande för att tillgodose hamnanläggningens servicebehov. Sådan justering av öppethållande ska aviseras till berörda båtägare i god tid före planerad ändring.

Serviceplats vid brygga C får utnyttjas under korta stunder i samband med reparation av båt eller då behov av närhet till land föreligger. Båten får vid dessa tillfällen inte lämnas obemannad.

Regler för båtplats

• Båt skall förtöjas enligt FBS anvisningar
• Båt skall vara minst ansvarsförsäkrad
• Det är ej tillåtet att låna eller hyra ut båtplats i andra hand
• Vid byte av båt skall detta skriftligen anmälas till båtplatsansvarig

Permanenta installationer av trappstegar, mattor och dylikt vid båtplats får ej förekomma. I princip skall eventuella hjälpmedel för embarkering vara kopplade till båt. Kontakta din bryggvärd för att komma överens om en bra lösning om du har svårt att äntra din båt. Om du upptäcker brister på din "egen brygga" eller någon annanstans, bör du själv försöka åtgärda felet eller meddela bryggvärden. Dennes telefonnummer och namn finner du på tavlan vid din brygga. Du bör vara denne behjälplig i arbetet.

Jollar

Jollar skall förvaras på angiven plats och vara märkta med ägarens namn och medlemsnummer. Eventuellt kan jolle förvaras på egen båt om detta inte inkräktar på närliggande båtplatser eller hindrar andra båtars manöverutrymme. Vintertid får jollar ej förvaras vid stranden (gäller även jolleramp mellan bryggorna).

Vinteruppläggning

Utplacering av vaggor och pallvirke för vinteruppläggning får ske tidigast sista helgen i september. Vinterupplagda båtar skall vara sjösatta eller bortforslade senast den 15:e maj. Tillhörande vaggor och pallvirke skall förvaras på avsedd plats senast den 15:e maj. Båttrailers skall vara avlägsnade från området senast den 1:e juni. Vid tillfällig uppställning av trailer ger hamnfogde tillstånd och direktiv.


Färskvatten

Färskvatten får endast användas till dricksvatten samt till hushållsbehov.

Sjösättningsramp

Sjösättningsramp får användas fritt av föreningens medlemmar. Icke medlemmar får använda rampen mot en avgift enligt anslag vid rampen. Sjösättningsramp används alltid på egen risk.

Förtöjningsanvisning vid Y-bom

Båten skall vara förtöjd vid Y-bommen, inte fastbunden. Detta innebär att båten skall flyta fritt mellan Y-bommarna, utan att hugga i bryggan. Tågvirket skall ej vara hårt inspänt.
Båten kan förtöjas med för eller akter mot bryggan. Vid förtöjning med fören mot bryggan skall två förlinor läggas från Y-bommens innersta ögla, genom båtens halkipar och knopas fast i båtens pollare, knap eller förtöjningsring. Båten skall ligga förtöjd med ett avstånd till bryggan om 40-50 cm. Två aktre linor läggs på motsvarande sätt från Y-bommens yttre ögla till båtens aktre pollare eller knap. Linan läggs så slak att båten kan flyta ut 10-20 cm. Kontrollera att fendrarna hänger i rätt höjd. 

Tågvirke/lina som används vid förtöjning skall ha en hög draghållfasthet och vara motståndkraftig mot nötning, ryck och solljus. Använd tågvirke/lina med en brottgräns motsvarande båtens vikt. En tre tons båt förtöjs med 16 mm lina av kvalitet, långfibrig polyester. Skadat tågvirke skall genast bytas ut. Fjäder eller ryckdämpare rekommenderas för akterlinor. Förlinor skall dock alltid vara försedda med fjäder eller ryckdämpare Lina får ej läggas ”glidande” igenom Y-bomsöglan. Tågvirket skall knopas fast i Y-bommen, alternativt med skruvschackel och spetskaus av stål. Förtöjningshakar skall vara försedda med spärr, vanliga karbinhakar är inte tillåtna vid båtförtöjning. Förtöjningsfjädrar av stål skall alltid vara säkrade.  Båtägaren ansvarar själv för att förtöjningsmaterialet plockas bort på hösten i samband med att båten lämnar hamnen. 

En bra förtöjning minskar skaderisken på våra bryggor, Y-bommar och inte minst på andra medlemmars båtar. 

Förtöj alltid för storm när båten lämnas utan uppsikt!

Klubbstuga och hamnområde


Regler för klubbstuga

• Stugan är tillgänglig under hela året.
• Stugan har endast sommarvatten.
• Medlem som utnyttjar stugan ansvarar för städning och ordning innan stugan lämnas.
• Stugan skall vara låst när den ej används.
• Hundar, katter eller andra pälsdjur får ej vistas i klubbstugans samtliga lokaler.
• Bastu och dusch får utnyttjas av medlemmar men bastun är ej bokningsbar. Medlem som utnyttjar dusch och bastu ansvarar för dess städning och ordning.
• Hänsyn skall visas så runtomkring varande ej störs.

Regler för hamnområde

• Hundar och katter ska hållas kopplade inom hamnområde och fastighet.
• Fordon får ej parkeras på vändplats eller på vägren till och från vändplats.
• Övernattning på hamnanläggningens parkeringsplats i husvagn eller husbil är endast tillåten under perioden 1 november till 15 maj och gäller endast för medlemmar som har båt vinterförvarad i Kalvholmen.
• Båtbottentvätt är ej tillåten i hamnområdet. 

Mastkran

Mastkran

Regler för mastkran
• Mastkran får användas av föreningens medlemmar
• Mastkran används på egen risk
• Gå ej under hängande last
• Kran och stege skall vara låst då de ej används. Nyckel till mastkran är densamma som till klubbstuga.

 

Finspång 2019-09-11


Styrelsen
Finspångs Båtsällskap

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se