Blue Flower

Ordningsföreskrifter

 1. Föreskrifter

 2. Avfallshantering

 3. Båtplats

 4. Klubbstuga

 5. Mastkran

 

Uppdaterade2006-04-10

 

Föreskrifter 

Medlemskap

Medlemskap i FBS kan erhållas efter skriftlig ansökan ställd till Styrelsen. Det första året som medlem är ett prövoår och Styrelsen kan utan stöd av föreningsmöte (jmf FBS Stadgar, paragraf 2.6) utesluta medlem efter detta prövoår om den nya medlemmen inte i tillräcklig grad respekterat sällskapets stadgar och/eller ordningsföreskrifter.

Familjemedlemskap tillämpas inom FBS. Som medlem räknas alla familjemedlemmar d.v.s. vuxna och barn folkbokförda på samma bostadsadress.

Arbetsplikt

Arbetsplikt är en skyldighet för medlem med båtplats.
Arbetsplikten gäller vid ett tillfälle per 12 månadersperiod. Medlem har dock möjlighet att byta tid för arbetsinsatsen med annan medlem, skaffa ersättare alternativt betala befrielseavgift.

Förhöjd avgift debiteras medlem som försummat arbetsplikten.

Utträde

Utträde skallskriftligen anmälas till styrelsen. Den som efter påminnelse inte erlagt medlemsavgiften blir automatiskt utesluten. (FBS stadgar, paragraf 2.5). Den som bryter mot Sällskapets Stadgar och Ordningsföreskrifter kan uteslutas efter beslut vid ordinarie eller extra föreningsmöte. (FBS Stadgar, paragraf 2.6).

Avgifter

Avgifter för hamn, uppläggningsplats, vakt, plikt, m.m. beslutas på årsmötet och meddelas i FBS Faktablad via utskick samt på hemsidan.

 

Båtplats

Båtplats vid Kalvholmen förutsätter medlemskap i Sällskapet.
Tilldelning av båtplats beslutas av styrelsen med Båtplatsansvarige som föredragande. I möjligaste mån sker detta från utgångspunkten att bryggorna skall utnyttjas så bra som möjligt med hänsyn tagen till båtstorlek och båtplatsens utformning. Boende i Finspångs kommun har företräde i båtplatskö.
Uppsägning av båtplats skall alltid ske så snart som möjligt. Om uppsägning sker efter det att årets båtplatsavgift erlagts men före 1:e juni återbetalas halva avgiften.
Sällskapets hamn vid Kalvholmen saknar särskilda gästplatser.
 

Vinteruppläggning

Ett begränsat antal båtar ryms för uppläggning på Kalvholmen. Endast båt som ägs av medlem kan komma i fråga för sådan vinterförvaring. Oavsett båtens typ och storlek skall den som vill ha sin båt vinterupplagd på Kalvholmen, kontakta Båtuppläggningsansvarig. 

Klubbstuga

Klubbstugan vid Sällskapets hamn på Kalvholmen är tillgänglig för medlemmar under hela året.

(endast sommarvatten)

Nyckel

Nyckel är gemensam för klubbstuga, vägbom och mastkran kan erhållas mot deponeringsavgift.

Nyckel får ej lånas ut till obehörig. Medlem skall anmäla förlust av nyckel till kassören.

Föreningslokal

Sällskapet hyr föreningslokal i Finspång där styrelsens möten äger rum. Efter styrelsens godkännande kan medlem få tillgång till lokalen.

  

Avfallshantering
 

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter lämnas kvar inom FBS område. Det är varje medlems ansvar att ta med eget miljöfarligt avfall till sin hemmakommuns miljöstation. Som miljöfarligt avfall räknas bland annat batterier, målarfärger, oljor, glykol och glykolblandningar.

Hushållsavfall

Hushållsavfall skall kastas i sopkärl och återvinningskärl placerade vid Campingens miljöstation. Följ skyltar från vändplan. 

Grovsopor

Grovsopor får inte lämnas kvar inom FBS hamnområde eller Campingens miljöstation. Det är varje medlems ansvar att ta med sådant avfall till miljöstation i hemmakommunen. Typiska grovsopor för båtägare är uppallningsvirke, ställningar och presenningar. 

Toalettavfall

Toalettavfall, typ tömning från Porta-Potti, skall ske i slamsugningsrör på baksidan av torrtoaletten. Toatömning från septiktank via bordsgenomföring kan ej ske i denna miljöstation. 

Övrigt avfall

Övrigt avfall såsom glasflaskor, tidningar, hårdplast samt metall skall kastas i särskilda kärl vid Campingens miljöstation. 

 

Båtplats

Båtplats 

Båtägare disponerar normalt båtplats under tiden 15 april till 1 november.

Serviceplats vid brygga C får utnyttjas under korta stunder i samband med reparation av båt eller då behov av närhet till land föreligger. Båten får vid dessa tillfällen inte lämnas obemannad. 

 • Båt skall förtöjas enligt FBS anvisningar

 • Båt skall vara minst ansvarsförsäkrad

 • Det är ej tillåtet att låna eller hyra ut båtplats i andra hand

 • Vid båtbyte skall detta skriftligen anmälas till båtplatsansvarig 

Permanenta installationer av trappstegar, mattor och dylikt vid båtplats får ej förekomma. I princip skall eventuella hjälpmedel för embarkering vara kopplade till båt.
Hör av dig till din bryggvärd för att komma överens om en bra lösning om du har svårt att äntra din båt. 

Om du upptäcker brister på din "egen brygga" eller någon annanstans, bör du själv försöka åtgärda felet eller meddela bryggvärden. Dennes telefonnummer och namn finner du på tavlan vid din brygga. Du bör vara honom behjälplig i arbetet.

Jollar

Jollar skall förvaras på angiven plats och vara märkta med ägarens namn och medlemsnummer. Eventuellt kan jolle förvaras på egen båt om detta inte inkräktar på närliggande båtplatser eller hindrar andra båtars manöverutrymme. Vintertid får jollar ej förvaras vid stranden (gäller även jolleramp mellan bryggorna). 

Vinteruppläggning

Vinterupplagda båtar skall vara sjösatta eller bortforslade senast den 1:e juni. Tillhörande vaggor och pallvirke skall förvaras på avsedd plats.
Båttrailers skall vara avlägsnade från området senast den 1:e juni. Vid tillfällig uppställning av trailer ger hamnfogde tillstånd och direktiv. 

Färskvatten

Färskvatten får endast användas till dricksvatten. 

Mastkran och ramp

Mastkran och ramp används på egen risk. 

Förtöjningsanvisning vid Y-bom

Båten skall vara förtöjd vid Y-bommen, inte fastbunden. Detta innebär att båten skall flyta fritt mellan Y-bommarna, utan att hugga i bryggan. Tågvirket skall ej vara hårt inspänt.

Båten kan förtöjas med för eller akter mot bryggan. Vid förtöjning med fören mot bryggan skall två förlinor läggas från Y-bommens innersta ögla, genom båtens halkipar och knopas fast i båtens pollare, knap eller förtöjningsring. Båten skall ligga förtöjd med ett avstånd till bryggan om 40-50 cm. Två aktre linor läggs på motsvarande sätt från Y-bommens yttre ögla till båtens aktre pollare eller knap. Linan läggs så slak att båten kan flyta ut 10-20 cm. Kontrollera att fendrarna hänger i rätt höjd. 

En bra förtöjning minskar skaderisken på våra bryggor, Y-bommar och inte minst på andra medlemmars båtar. 

Tågvirke/lina som används vid förtöjning skall ha en hög draghållfasthet och vara motståndkraftig mot nötning, ryck och solljus. Använd tågvirke/lina med en brottgräns motsvarande båtens vikt. En tre tons båt förtöjs med 16 mm lina av kvalitet, långfibrig polyester. Skadat tågvirke skall genast bytas ut. För- eller akterlinor skall vara försedda med fjäder. Lina får ej läggas ”glidande” igenom Y-bomsöglan. 

Tågvirket skall knopas fast i Y-bommen, alternativt med skruvschakel och spetskaus av stål. Förtöjningshakar skall vara försedda med spärr, vanliga karbinhakar är helt olämpliga vid båtförtöjning. Förtöjningsfjädrar av stål skall alltid vara säkrade.
 

Båtägaren ansvarar själv för att förtöjningsmaterialet plockas bort på hösten i samband med att båten lämnar hamnen. 

 

"Förtöj alltid för storm”

när båten lämnas utan uppsikt

 
 Regler för klubbstuga 

 • Stugan är tillgänglig under hela året.

 • Medlem som nyttjar stugan ansvarar för städning och ordning.

 • Stugan skall vara låst när den ej används.

 • Hänsyn skall visas så omkringvarande ej störs.

 • Stugan har endast sommarvatten. 

 

Regler för mastkran 

 • Mastkran används på egen risk

 • Gå ej under hängande last

 • Kran och stege skall vara låst