Arbetsbeskrivning för Funktionärer i Finspångs Båtsällskap

Beskrivningen utgör komplement till Sällskapets stadgar.


Styrelsen 

skall:

 • svara för att verksamheten utvecklas på ett för sällskapet gynnsamt sätt
 • utarbeta erforderliga instruktioner och anvisningar för sällskapets anläggningar och materiel
 • hålla hög aktualitet genom regelbunden och frekvent mötesverksamhet

Ordföranden

skall:

 • ha övergripande ansvar för styrelsens arbete
 • leda styrelsens möten
 • bevaka att alla beslut och åtgärder är förenliga med sällskapets stadgar och ordningsregler
 • fastställa ansvarsfördelning för av styrelsen aktualiserade åtgärder och aktiviteter
 • representera sällskapet gentemot allmänhet, myndigheter och organisationer

Vice ordföranden övertar Ordförandens skyldigheter vid ordförandes frånvaro.

Sekreteraren

skall:

 • föra protokoll vid styrelsemöte
 • distribuera protokoll
 • distribuera kallelse och föredragningslista inför möten
 • utfärda interna och externa brev och skrivelser
 • upprätta förteckning över styrelsemedlemmar och sällskapets övriga funktionärer
 • hålla sällskapets webbsida uppdaterad med avseende på information från styrelsen
 • upprätta förslag till verksamhetsberättelse inför årsmötet
 • på ett systematiskt sätt arkivera och diarieföra mötesprotokoll, korrespondens och annan dokumentation som kan vara av betydelse för Sällskapets framtid
 • tillhandahålla stadgar och ordningsregler samt blanketter för medlemsansökning och reseräkning
 • vara styrelseledamot

Vice sekreteraren övertar Sekreterarens skyldigheter vid sekreterarens frånvaro.

Kassören

skall:

 • föra kassabok över sällskapets löpande inkomster och utgifter. Arkivera verifikationer och övrig ekonomisk dokumentation i samråd med sekreteraren.
 • förvalta sällskapets bankkonton med tillhörande auktorisering
 • vid styrelsemöte föredra sällskapets ekonomiska status
 • för styrelsen visa skriftlig ekonomisk redogörelse (t.ex. var 3:e månad)
 • tömma sällskapets postlåda minst varannan vecka
 • verkställa utbetalningar
 • fakturera medlems- och andra avgifter i samråd med Medlemsregisteransvarige och Båtplatsansvarige
 • följa upp inbetalda avgifter och löpande uppdatera medlemsregistret (BAS)
 • utfärda påminnelsefakturor vid behov
 • tillse att sällskapet följer gällande skattelagstiftning
 • göra bokslut över sällskapets resultat och balansräkning för verksamhetsåret
 • överlämna bokslut och räkenskaper till sällskapets revisorer enligt stadgar
 • förelägga styrelsens bokslut och budgetförslag inför årsmötet
 • ansvara för nyckeldeponi samt registrera alla nyckelinnehavare
 • ansvara för anskaffning och försäljning av klubbvimplar
 • ansvara för att årligen uppdatera vilka representanter som är godkända för kreditköp
 • vara styrelseledamot

Bryggansvarig

skall:

 • ansvara för förtöjningsbesiktning
 • initiera erforderliga reparationer och förebyggande underhåll av bryggorna
 • upprätta långsiktig plan för bryggornas utbyte och uppgradering
 • årligen kontrollera mastkranen med avseende på säkerhet och funktion samt regelbundna dykinspektioner
 • upprätta och underhålla liggare över utförda åtgärder
 • delegera lämpliga uppgifter till berörd bryggvärd

Båtplatsansvarig

skall:

 • fördela lediga båtplatser
 • svara för att bryggplatserna utnyttjas på bästa möjliga sätt
 • underhålla sällskapets båtplatsregister i system tillhandahållet av Svenska Båtunionen (BAS)
 • föra register/kölista över båtplatssökande
 • ansvara för båtplatslista för respektive brygga anslås (till 1:a juni)
 • tillsammans med Medlemsregisteransvarige förbereda utskick av inbetalningskort för medlems- och bryggplatsavgifter
 • ansvara för att ny medlem erhåller förtöjningsanvisningar

Båtuppläggningsansvarig

skall:

 • ansvara för att vinteruppläggning samt sjö- och torrsättning av båtar i hamnområdet sker med säkerhet för såväl människor som båtar
 • beakta brandsäkerhet/brandgator och utrymningsväg
 • föreslå tidpunkt för sjösättning och torrsättning
 • i god tid informera berörda medlemmar om regler och villkor för sjö/torr-sättning

Miljö- och Personsäkerhetsombudet

skall:

 • utarbeta förslag till miljö- och säkerhetsregler för hamnen
 • tillse att sällskapet uppfyller lagstadgande miljökrav, t.ex. upprättande av miljöplan
 • tillse att lämplig avfallshantering finns organiserad för hamnområdet
 • informera medlemmarna om gällande miljö- och säkerhetsregler
 • föreslå anskaffning av materiel eller åtgärder som kan förbättra miljön eller höja personsäkerheten
 • ansvara för sällskapets livräddningsutrustning i hamnområdet
 • vara styrelseledamot

Medlemsregisteransvarig

skall:

 • upprätta medlemsregister i system tillhandahållet av Svenska Båtunionen (BAS) och hålla detta uppdaterat
 • hålla styrelsen informerad om förändringar i medlemsantalet
 • tillsammans med Båtplatsansvarig förbereda utskick av inbetalningskort för medlems- och bryggplatsavgifter
 • upprätta listor över båtplatsernas fördelning som underlag för anslag vid varje brygga
 • uppdatera registeruppgifter efter begäran av medlem
 • vara personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen/GDPR
 • vara styrelseledamot

Underhållsansvarig

skall:

 • definiera underhållsbehov av sällskapets klubbstuga, övriga byggnader och hamnområde
 • föreslå planering och prioritering av mer omfattande underhålls- och kompletteringsarbeten i hamnområdet

Materialförvaltaren

skall:

 • fortlöpande hålla förteckning över sällskapets utrustning/verktyg vid Kalvholmen samt föreslå styrelsen inköp av ny utrustning 

Hamnfogden

skall:

 • informera besökare och medlemmar om sällskapets verksamhet
 • kontrollera byggnader med avseende på städning, ordning och reda
 • bevaka efterlevnaden av gällande föreskrifter utnyttjande av hamnens markområde, byggnader, bryggor och utrustning samt rapportera eventuella överträdelser till berörd ansvarig
 • sköta det löpande underhållet gällande klubbstuga, toaletter, sophantering, belysning osv.
 • klippa gräs och hålla hamnområdet städat
 • lämna ut nycklar och vimplar till medlemmar i samråd med Kassören

Bryggvärdar

skall:

 • rapportera eventuella brister på bryggan till Bryggansvarig
 • deltaga vid förtöjningsbesiktning

Fastighetsansvarig Kalvholmen

skall:

 • handha myndighetsrelationer
 • övervaka fastighetens avtal (elabonnemang, VA etc.).
 • företräda sällskapet vid samordning med angränsande fastighetsägare, t.ex. underhåll av gemensam tillfartsväg

Arbetsdagsansvarig

skall:

 • planera arbetsdagar och åtgärder
 • kalla medlemmar till arbetsdag enligt stadgar och ordningsregler
 • hålla register över kallade och deltagande medlemmar
 • förbereda utskick av förhöjd avgift i förekommande fall

Ungdomsledare

skall:

 • ansvara för sällskapets ungdomsverksamhet

Klubblokalsansvarig

skall:

 • ansvara för skötseln av sällskapets klubblokal i Finspång 

Kontaktperson till kappseglingskommittén

skall:

 • hålla löpande kontakt med sällskapets kappseglingskommitté
 • vara styrelsemedlem

Webmaster

skall:

 • ansvara för att sällskapet har en väl fungerande hemsida
 • tillse att hemsidans innehåll är uppdaterat och intressant för sällskapets medlemmar

Serveringstillståndsansvarig

skall:

 • ansvara för att sällskapet har nödvändiga tillstånd vid medlemssammankomster
 • utse serveringsansvariga vid behov

 

Finspång 2018-03-07


Styrelsen
Finspångs Båtsällskap

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se